امروزه کسب و کار های مختلف در مسیر درک این مفهوم هستند که راهی جز پیوستن به محیط کسب و کار آنلاین ندارد. فرض کنید از امروز تمام ارتباطات اینترنتی در کشور یا جهان قطع شود. سیستم های بانکی مختل خواهد شد. سامانه های آنلاین…